top of page

Kurumsal Eğitimler

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Image by Ahsan S.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde (ÇSG) İnsan Yönetimi ve Liderlik

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konusunda insan yönetimi ve liderlik becerilerine yönelik olarak; insan-iş-örgüt-yönetici ve liderlik ilişkileri gözden geçirilerek, davranış analizi bakış açısıyla davranış odaklı liderlik ve değişime liderlik etme konularında bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Eğitmen

Doç Dr İdil Işık

Doç.Dr. İdil Işık

DEFG
Image by Roland Samuel

Değişim Süreçlerinde Başarıyı Yakalamak Eğitimi

Günümüzün ışık hızıyla değişen ekonomik ve sosyal koşulları, daha etkin bir şekilde çevremize uyum sağlamamızı gerektirmektedir. İşte bu noktada kurum içerisinde değişimleri başarılı bir şekilde yönetmek çok büyük önem kazanmıştır. Bu eğitimde hem değişim süreçlerinin temel taşlarını öğreneceğiz hem de Harvard Business School’un Değişim üzerine geliştirdiği bir simülasyon ile kurumsal değişimi sanki gerçek bir değişime liderlik ediyormuş gibi deneyimle şansını elde edeceğiz.

Eğitmen

Ekran Resmi 2020-03-18 14.00.28.png

Dr. Neşe SARUHAN

Image by Mika Baumeister

Elektrik Güvenliği
Eğitimi

Metalurji Sektörü yöneticilerine temel elektrik bilgileri, elektrikten kaynaklanan tehlikelerin tanıması, ark ocaklı tesislerde  kısa devre benzeri durumlar ve elektrotlar, metal ergitme tesislerinde güç katsayısının ve elektrik şebekesinin düzgünlüğü ve iş kazalarından korunma bilgileri edinmesidir.

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

HIİJ
Image by Alex Ronsdorf

Kaldırma Taşıma İşlerinde Güvenlik Eğitimi

Metalürji sektöründe çalışan yöneticilerin, güvenli kaldırma taşıma ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları, kaldırma taşıma işlerinde kullanılan ekipmanların güvenlik kriterlerini tanımaları, operasyonda görev alacak personelin yetkinlikleri ve kaldırma planlarının hazırlanması konularında bilgi ve beceri kazanmalarıdır. 

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

KLMN
Image by Jean Carlo Emer

Kapalı Alan Operasyonları ve Beceri Kazandırma Eğitimi

Tamamen veya kısmen sınırlı bir hacmi olan, içinde sınırlı miktarda hava bulunan ve çalışma yeri olarak tasarlanan alanlar kapalı ortam olarak adlandırılmaktadır. Sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış, girişleri ve çıkışları kısıtlı olan alanlardır. Eğitimde, kapalı ortam ve alanlarda çalışacak ve bu alanlarda meydana gelebilecek acil durumlarda görev alacak çalışanların eğitilmesi ve yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Image by Tedward Quinn

Kimyasal Kazalara Müdahale Ekip Eğitimi

İşletmelerde kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici gibi kimyasal maddelerin depolanması, taşınması ve kullanılması esnasında oluşacak olası bir kimyasal döküntüye ilk müdahaleyi yapacak ve acil durum planındaki görevli “Kimyasal Maddelere Müdahale Ekibi” nin işletmede oluşturulması,
 

Bu ekibin kimyasal döküntü ve saçıntıları temizleyebilmesini, uygun ekipman ve kişisel koruyucu donanımları tanıyabilmesi ve kullanabilmesini amaçlamaktadır.

Makinesinde dişleri

Makinelerde Güvenlik Eğitimi

Katılımcıların; Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı ve AB Mevzuatının Türkiye ye yansımaları, Makine Emniyeti Yönetmeliğinin gereklilikleri konusunda bilgi edinmelerini ve işletmelerinde kullanımda olan makinalardaki tehlikeleri analiz edebilme, riskleri değerlendirme, riskleri azaltma, güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi konusunda bilgi ve beceri elde etmelerini sağlamaktır.  

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

OÖPR
ÜVYZ
Image by Alvaro Reyes

Tatbikat ve Senaryo Planlama Hizmeti

Yasal mevzuat çerçevesinde, İşletmedeki mevcut tehlikelere göre tatbikatların planlanması, acil durumlara karşı hazırlanmış olan ekiplerdeki sorumlu ve
görevli çalışanların acil durum planı çerçevesinde senaryolarının yazılması ve bu senaryonun işletme ve çalışanlar tarafından mevzuatlara uygun olarak uygulama becerisi kazandırılmasıdır.


Tatbikat sonuç raporunun hazırlanması ve işletme yöneticileri ile paylaşılması bu hizmete dahildir.

SŞTU
Image by Dmitry Ratushny

Temiz Hava Solunum Cihazı Kullanma Eğitimi

Ülkemizdeki mevcut yasalar gereği oluşturulan acil durum ekiplerinin (Yangınla Mücadele, Arama ve Kurtarma, Tahliye ve İlk yardım), kapalı alanlara giriş yapan bu alanlarda çalışan personel ve solunum yapılması zor veya imkânsız olan gazlı ve tozlu ortamlarda çalışan personelin kullanmak zorunda olduğu Temiz Hava Cihazı kişisel koruyucu ekipmanını tanıtmak, kullanımını tecrübe etmektir.

Image by Aleksey Shkitenkov

Yangın Güvenliği Mevcut Durum Değerlendirme Raporlama Hizmeti

İşletmenizin tüm süreçlerini ve bölümlerini özellikle acil durum ve kazalarına ilişkin uygunsuzlukların dışarıdan uzman gözüyle tespiti, fotoğraflanması ve işletmeniz özelinde risklerinizin temel mevzuatlar çerçevesinde uygun düzeltici ve önleyici önerilerin hazırlanmasını içerir.
 

Hazırlanan rapor, yönetime sunumu yapılarak işletmenin mevcut durumunu ve öneri / kontrol çalışması şeklinde organize edilmiştir.
 

Tesiste doğal afetler, iş kazaları ve üretim riskleri sebebiyle oluşabilecek yanma, yangın, kaza ve olayların oluşmaması, tesisin mevcut durumda olası risklerinin ve uygunsuzluklarının tespit edilmesi, gözlemlenmesi ve mevzuatlar çerçevesinde belirlenmesine yönelik çalışmanın yapılması,


Tesisin olası acil durumlarda personel, güvenlik talimatları, acil durum planları, malzeme, ekipman, gibi konuların incelenmesi, belirlenmesi ve işletmenin mevcut durumunun sorumlu çalışan ekiple paylaşılmasıdır.

Kroki tartışırken mimarlar

Metal Sektöründe Sağlıklı ve Güvenli Davranışları Destekleyici İletişim Eğitimi

Bu eğitim programının sonunda orta ve alt kademe yöneticileri gelişmeyi rapor etme, emir verme, personeli eğitme, onaylama, kınama, politikaları açıklama, anlaşmazlıkları
çözme, teşvik etme, denetleme eylemlerini gerçekleştirirken çalışanlara, hangi içeriği, hangi yöntemlerle aktaracağını, nasıl geri bildirim vereceğini empatik iletişim yaklaşımları çerçevesinde yeni bilgiler edinerek gözden geçirecek ve beceri geliştirme uygulamaları yaparak güçlü iletişim modellerini kullanmaya başlayacaklardır.

 

Katılımcılar, işletmede sağlıklı ve güvenli iş sonuçları üretmek üzere çalışanlarla katılımcı ve çift yönlü iletişim tekniklerini kullanarak iletişim kurmanın yararlarını kavrayacaklardır.

Eğitmen

Ekran%20Resmi%202020-03-18%2011.40_edite

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

Image by Giancarlo Revolledo

Temel Afet Bilinci Eğitimi

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik tüm tehlikelerin belirlenmesi ve riskin meydana gelme ihtimalini minimize etmek veya şiddetini düşürmek, afet öncesi, esnası ve sonrasında yapılacak doğru davranış ve yaklaşımların “Temel Afet Bilinci Kültürü”nün çalışanlara kazandırılmasıdır.

Image by Arny Mogensen

Tesise Özel İleri Düzey Yangın Müdahale Ekip Eğitimi

Tesisinizde olabilecek yangınlarda görev alacak ve yangınlara müdahale edecek yangın ekiplerinin yetiştirilmesidir.
 

Tesisin yangın müdahale araç, malzeme ve donanımlarını kullanarak test etmek ve acil durum planındaki müdahale operasyonlarını fiilen gerçekleştirmektir.
 

Ekibin yangın organizasyonundaki rol ve sorumluluklarını olay ve senaryo üzerinde uygulamak, tecrübe kazandırmaktır.

Image by Science in HD

Risk Değerlendirme
Eğitimi

Risk değerlendirme sürecine katılacak Metalurji Sektörü yöneticilerine iş kazası ve meslek hastalığı tehlikelerinden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecek bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

Yangın söndürücü

Temel Yangın Müdahalesi Eğitimi

Çalışanların, yanma ve yangın konusunda bilgilenmeleri, yangına başlangıç anında müdahale edebilmek için gerekli olan müdahale ekipmanlarını tanıyarak, doğru yöntem ile kullanabilmelerinin sağlanmasıdır.

Image by Pat Whelen

Yangın Aracı Operatörlüğü Eğitimi (İtfaiye Aracı Şoför Eğitimi)

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afetler gibi müdahale gerektiren olaylarda malzeme, ekipman ve personel taşıyabilen, basınçlı su ve köpük atabilen müdahale araçlarını kullanacak şoför personellerin eğitilmesi, yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

bottom of page