top of page

Kurumsal Eğitimler

Mesleki ve Teknik Eğitimler

Billet

Alüminyum Biyet Döküm Teknikleri ve Kalite Kontrolü

Alüminyum ve alaşımları mükemmel özellikleri ve “sürdürülebilir bir malzeme” olması nedenleri ile endüstrinin hemen hemen her alanında kullanım yeri bulmaktadır.

Başta inşaat, taşımacılık ve otomotiv olmak üzere mühendislik uygulamalarında alüminyum profil ürünlerinin tüketimi artmaktadır.


Bu artış hem yeni alaşımların tasarlanmasında hem de yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesinde itici güç olmaktadır.


Ancak ekonomik, çevre ile dost ve kaliteli üretim yapabilmek için temel teknik bilgilerin bilinmesi önemlidir.

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 12.13.00.png

Erman CAR

Ekran Resmi 2020-03-06 12.17.14.png

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURAN

20190411_111336.jpg

Alüminyum Ergitme ve Sıvı Metal Rafinasyonu Eğitimi

Alüminyum ve alaşımları en genç metalik malzemelerden olmasına karşın, eşsiz özellikleri nedeniyle günümüzde hemen hemen endüstrinin her alanında kullanım alanı bulmuştur.

Özellikle ‘sürdürülebilirlik bağlamında’ alüminyum ve alüminyum alaşımlarının hafifliği ve yeniden üretilebilme yeteneği (recyclability) yeni alaşım ve ürün tasarımında itici güç olmaktadır.

Gerek alüminyum yarı ürün gerekse son ürün üretim süreçlerinde ‘sıvı metal’ maliyetini, kalitesini ve sürecin çevresel boyutunu etkileyen en temel aşama ‘ergitme’ aşamasıdır. Alüminyumun oksijene olan yüksek ilgisi nedeni ile ‘oksidasyon riski’ ve ‘yeniden üretilebilme yeteneği’ nedeni ile hammadde çeşitliliği ergitme ve onu izleyen rafinasyon proseslerinin anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır.

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 12.13.00.png

Erman CAR

Ekran Resmi 2020-03-06 12.17.14.png

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURAN

Image by American Public Power Associati

Alüminyum Tesislerinde Enerji Verimliliği

Günümüz dünyasında, mühendislerin ve iktisatçıların gündeminde iki temel sorun yer almaktadır:

 

 • Hammadde ve enerji kısıtları,

 • Küresel iklim değişikliği.

 

Alüminyum endüstrisi bu iki sorundan yakından etkilenmesine karşın, diğer malzemelerden farklı olarak, bu sorunların çözümünün bir parçası olma potansiyeline de sahiptir.

 

Planlanan eğitimde;

 • Alüminyum- enerji ilişkisi,

 • Alüminyum üretim yöntemleri ve bu

  süreçlerde enerji gereksinimi,

 • Alüminyum üretim süreçlerinde enerji-

  çevre ilişkisi,

 • Enerji ve ekserji kavramları,

 • Ergitme, tutma, alaşımlandırma ve

  rafinasyon süreçlerinde enerji verimliliği,

 • Atık ısı oluşumunun azaltılması ve

  üretilen atık ısının değerlendirilmesi konularında pratik ve teorik bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

  Böylece enerji verimliliği kavramına , katılımcıların kendi işletme koşulları ile birlikte, genel bir alüminyum-enerji ilişkisi perspektifinde bakabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitmen

Ekran Resmi 2020-03-06 12.13.00.png

Erman CAR

DEFG
Image by Ant Rozetsky

Çelikhanelerde Atık Minimizasyon ve Metallerin Çevresel Etkileri Eğitimi

Metallerin genel olarak çevresel etki mekanizmaları, etkileri ve uyulması gereken temel koruma yöntemleri incelenecek ve EAF ile hurdadan çelik üreten işletme örneği üzerinde atık oluşumu ve atıkların minimizasyonunda uyulması gereken temel kurallar değerlendirilecektir. Ayrıca günümüz teknolojik seviyesi dikkate alınarak olması gereken temel uygulamalar anlatılacaktır. Bu kapsamdan endüstride yapılmış uygulamalara yer verilerek katılımcılara kendi işletmelerinde ele alabilecekleri temel yöntemler ve uygulamalar tartışmalı olarak sunularak katılımcıların bu alanda gerekli bilgi ve deneyimin kazandırılması eğitimin temel amacıdır.

Eğitmen

Ekran%20Resmi%202020-03-17%2014.11_edite

Prof. Dr. Servet TİMUR

HIİJ
Rustik teneke

Gerçek Örnekler

Üzerinden Korozyon ve Korozyondan Korunma Eğitimi

Temel mühendislik malzemesi olan metal ve alaşımlarının kullanıldığı her ortamda korozyona uğrama riski vardır. Bu eğitimin amacı daha önce korozyon konusunda eğitim almamış veya çok sınırlı eğitim almış ilgili kişilere gerçek örnekler üzerinden korozyonun temel ilkelerini, ekonomik önemini ve korozyondan korunma yöntemleri konusunda gerekli bilinç ve bilginin kazandırılmasıdır.

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 13.00.56.png

Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN

Ekran Resmi 2020-03-06 12.55.18.png

Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR

Image by Ludomił

Dökümhanelerde Atık Minimizasyon ve Metallerin Çevresel Etkileri Eğitimi

Metallerin genel olarak çevresel etki mekanizmaları, etkileri ve uyulması gereken temel koruma yöntemleri incelenecek ve dökümhane örneği üzerinde atık oluşumu ve atıkların minimizasyonunda uyulması gereken temel kurallar değerlendirilecektir. Ayrıca günümüz teknolojik seviyesi dikkate alınarak olması gereken temel uygulamalar anlatılacaktır. Bu kapsamdan endüstride yapılmış uygulamalara yer verilerek katılımcılara kendi işletmelerinde ele alabilecekleri temel yöntemler ve uygulamalar tartışmalı olarak sunularak katılımcıların bu alanda gerekli bilgi ve deneyimin kazandırılması eğitimin temel amacıdır.

Eğitmen

Ekran%20Resmi%202020-03-17%2014.11_edite

Prof. Dr. Servet TİMUR

Image by Russ Ward

Isıl Püskürtme
Kaplama Teknolojilerinin (Alev, Ark, Plazma, HVOF)
Teorik ve Pratik Endüstriyel Uygulamaları Eğitimi

Ülkemizde sınırlı alt yapı ve bilimsel yetkinliği bulunan termal püskürtme teknolojilerinin teorik bilgilerinin ve pratik endüstriyel uygulamalarının verilmesi.
 

Aşınma, sürtünme, korozyon, oksidasyon gibi endüstriyel sorunlara çözüm üretme noktasında yeni potansiyel; Püskürtme Metal, Seramik, Plastik veya Kompozit Kaplama Teknolojisinin katılımcılara sunulması.

Eğitmen

Prof. Dr. Fatih ÜSTEL

Prof. Dr. Fatih ÜSTEL

yüzey işlemleri.jpg

Elektrolitik ve Vakum Kaplama Teknikleri ile Yapılan Yüzey İşlemleri

“Yüzey işlemleri”; hemen hemen tüm endüstri sektörlerinde kullanılan malzemelerin yüzeylerinin işlevsel, aşınma, dekoratif ve korozyon özelliklerini değiştirmek, geliştirmek için kullanılan işlemlerin genel adıdır. Konu son derece kapsamlıdır ve çok farklı disiplinlerin ilgi
alanına girer. Eğitim kapsamında metalik malzemelere uygulanan yüzey işlemlerinin temel prensipleri katılımcılara özetlenecektir. Katılımcıların, yüzey işlemler içerisinde en yaygın kullanılanlardan olan elektrolitik metal kaplamalar, sıcak daldırma- galvanizleme ve vakum kaplama tekniklerine özel ağırlık verilerek yapılacak eğitim ile bu tür kaplamaların üretimi, seçimi, tanımlanması ve farklı amaçlara yönelik olarak kullanımları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 13.00.56.png

Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN

Ekran Resmi 2020-03-06 12.55.18.png

Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR

Image by Ben White

İnsanlık: Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi

Bu eğitimin amacı çalışanların inovasyon kavramı ve inovasyon kültürü yönetimindeki yapı taşları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İnovasyon kültürü için düşünen insan ve iyi bir öğreneceklerdir; yönetim sistemi gereklidir.

 

Bu eğitimde insanın inovasyondaki ve inovasyon kültürü oluşumundaki rolü ele alınacak ve inovasyon kültürünün oluşumu için gerekli olan yönetim sistemlerindeki ihtiyaçlar değerlendirilecektir. Günümüzde işletmelerin gündemlerine yeni gelen inovasyon kavramı ile bilim, mühendislik, araştırma, geliştirme ve teknoloji kavramları arasındaki ilişkiler irdelenecektir.

Eğitmen

Özgül keleş.png

Prof. Dr. Özgül KELEŞ

KLMN
OÖPR
Metal Fırını

Metalurjist
Olmayanlar için 

Metalurji

Metalurji ve malzeme sektöründe çalışan ancak metalurjist olmayan kişilere; metalurjinin bilimsel temeller üzerinden endüstriyel bağlamda nasıl uygulandığını açıklayarak, malzemelerin üretimi, işlenmesi ve test edilmesi konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylece iş ortamında teknik iletişimin daha etkin hale gelmesi ve müşteri isteklerine cevap verirken daha bilgili ve etkin olunması hedeflenmektedir.

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 12.13.00.png

Erman CAR

Ekran Resmi 2020-03-06 13.25.08.png

Dr. Öğr.Üyesi Şeref SÖNMEZ

SŞTU
Image by Valentin Petkov

Sektörlere Göre Katodik Koruma (Akaryakıt, LPG)

Doğal olarak oluşan korozyonu anlamak ve ona karşı önlem almak gerekir. Toprak – su – kimyasal madde içinde bulunan metalik yapılarda oluşacak korozyonun hızı “Katodik Koruma” ile azaltılır. Katodik korumanın anlaşılması ve doğru uygulanması hem insan sağlığı hem de ekonomi adına önemlidir. Yanlış ve/veya eksik uygulanan katodik koruma sonucu borular veya tanklar delinebilir, patlayıcı / parlayıcı maddeler çevreye sızabilir. İnsan hayatına tehdit olan bu durumun önlenmesi elimizdedir. Yasal zorunluluk olan katodik korumanın doğru uygulanıp doğru biçimde ölçüm yapılarak sürekliliğinin sağlanması son derece önemlidir.

Eğitmen

Okan İşdaş

Okan İŞDAŞ

Image by Patrick Hendry

Tesis Proje Yönetimi ve Ekonomisi Eğitimi

Bir tesisin fizibilite aşamasından başlayarak projelendirilmesi ve yatırımın gerçekleşmesi sırasında yaşanacak süreçlerin mevcut bir örnek üzerinden irdelenmesi.

Eğitmen

Mehmet İlhan Göknel

Mehmet İlhan GÖKNEL

demir.jpg

Nervürlü İnşaat Çeliği Kalibre Dizaynı Atölye Çalışması

Bilindiği üzere, uzun mamul sınıfında nihai bir ürün olan nervürlü inşaat çeliği, metalurji ve makine mühendisliğinin temel eğitim konularından; plastik şekil verme teorisinin haddeleme yöntemi ile üretilir ve kalibre dizaynı bu yöntemin fokus konularından biridir.


Bu atölye çalışması ile nervürlü inşaat çeliği üretiminde kalibre dizaynı konusu ile ilgilenen ve bu konuda belli bir seviyede eğitim almış kişilere, teorik ve pratik bilgiler ışığında, konuları gerçek örnekler üzerinden detaylandırarak ve simüle edilerek nervürlü inşaat çeliği kalibre dizaynı hakkında ileri düzey bilinç ve bilginin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Eğitim, bilgisayar tabanlı bir program üzerinden çeşitli örnek dizaynların derinlemesine irdelenmesi, katılımcıların yaşadıkları gerçek sorunların simüle edilmesi şeklinde tasarlanmıştır ve katılımcılarla etkileşimli biçimde icra edilecektir.

Eğitmen

M. Sezai BİRİŞÇİ.png

M. Sezai BİRİŞÇİ

Image-2-Carbon-fibre-square.jpg

Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretim Teknikleri

Eğitimin temel amacı, termoplastik ve termoset esaslı polimerik kompozitlerin imalatında kullanılan tekniklerin prensiplerinin açıklanması ve bu tekniklerle üretilen parçaların başta otomotiv endüstrisi olmak üzere değişik sektörlerdeki uygulamalarının örneklendirilmesidir. Bu amaçla verilecek eğitimde, kompozitin temel bileşenleri olan termoset/ termoplastik esaslı matris malzemeleri ile pekiştiricilerin genel karekteristikleri, pekiştirici formları, imalat tekniği ve kompozitten beklenilen özelliklere bağlı olarak pekiştirici formunun seçilme kriterleri ve proses seçme kriterleri açıklanacaktır. Bu kapsamda açıklanan prensiplerle katılımcıların, kompozit tasarımı, proses seçimi ve proses kontrolü konusunda bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitmen

Prof. Dr. Erdem DEMİRKESEN

Prof. Dr. Erdem DEMİRKESEN

Image by Ricardo Gomez Angel

SEVESO - Risk Bazlı Denetim (RBI ) Korozyon Değerlemesi

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkındaki yönetmelik - 8. maddede “Risklerin değerlendirilmesi
amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.” ifadesi vardır. Sayısal risk değelendirmesindeki araçlardan
biri de “API 581 – Risk based inspection”dır. API 581’de ağırlıklı olarak ekipmandaki korozyonun incelenmesi ve sonuçlar üzerinden bir olasılık – sonuç matrisi oluşturulması istenir. Bu matristeki sonuçlara göre risk belirlenir ve riskin nasıl yöneticiliğine karar verilir.Bu nedenle
korozyonun doğası ve API 581’deki prosedürlerin anlaşılması gereklidir.

Eğitmen

Okan İşdaş

Okan İŞDAŞ

coil2.jpg

Sürekli Alüminyum Levha Döküm Teknikleri ve Kalite Kontrolü

Alüminyum ve alaşımları mükemmel özellikleri nedeni ile endüstrinin hemen hemen her alanında kullanım yeri bulmaktadır. Özellikle son yıllarda, çevresel sorunlar, enerji üretimi ve bulunabilirliğinde yaşanan sıkıntılar mühendislerin gündemine “sürdürülebilirlik” kavramını sokmuştur. Alüminyum, hafifliği ve aynı zamanda yeniden üretilebilirlik (recycling: geri dönüşüm) özeliği nedeni ile sürdürülebilir bir malzemedir.


Başta taşımacılık ve otomotiv, inşaat, paketleme ve mühendislik uygulamalarında alüminyum levha ürünlerinin tüketimi artmaktadır. Bu artış hem yeni alaşımların tasarlanmasında hem de yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesinde itici güç olmaktadır.

Ancak ekonomik, çevreye duyarlı ve kaliteli levha ve levha ürünlerinin üretimi, hammadde temininden başlayarak, ürünün sevkiyatına kadar geçen sürecin teknik anlamda çok iyi izlenmesini ve kontrolünü gerekmektedir. ​

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 12.13.00.png

Erman CAR

Ekran Resmi 2020-03-06 12.17.14.png

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURAN

ÜVYZ
bottom of page